Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki kehitti vähähiilisyyskriteereitä yhdessä yrittäjien kanssa
 

Joensuun kaupunki kehitti vähähiilisyyskriteereitä yhdessä yrittäjien kanssa

03.05.2024 12:10

Joensuun kaupunki kokosi yrittäjiä yhteen keskustelemaan ja kehittämään vähähiilisiä hankintakriteereitä ja -käytäntöjä. Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa -kehittämisohjelman ja Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen yhteistyössä järjestämä työpaja tarjosi osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja ideoida uusia ratkaisuja kaupungin hankintojen vähähiilisyyden edistämiseksi. Työpaja järjestettiin osana Joensuun kaupungin laajempaa tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä.  

Julkisten hankintojen päästövähennyspotentiaali on suuri  

Hankinnoilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Julkinen sektori käyttää Suomessa vuosittain noin 47 miljardia euroa hankintoihin, ja suurin osa hankinnoista tehdään nimenomaan kuntasektorilla.   

Julkisia hankintoja voidaan ohjata kohti vähähiilisyyttä asettamalla yksittäisille hankinnoille vaatimuksia ja kriteereitä. Näitä voivat olla esimerkiksi soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset, pisteytettävät vertailuperusteet tai vähähiilisyyteen kannustavat tai sitä edellyttävät sopimusehdot. Lisäksi erilaiset kannustinjärjestelmät, kuten bonukset tai sanktiot ohjaavat yrityksiä kehittämään erilaisia vähähiilisiä ratkaisuja.

– Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Kun julkiset tai yksityiset organisaatiot asettavat hankinnoille vähähiilisyyskriteerejä, ne luovat kannustimia kehittää kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Tämä voi myös rohkaista toimittajia ja tuottajia ottamaan käyttöön vihreämpiä prosesseja ja materiaaleja, mikä johtaa laajempaan ympäristöhyötyyn. Näin ollen hankintapäätöksillä on keskeinen rooli hiilijalanjäljen pienentämisessä, kommentoi Joensuun kaupungin ilmastoasiantuntija Aino Kangas.

Joensuun kaupunki päivittää hankintaohjeen vähähiilisyyttä edistäväksi

Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Tämän lisäksi Joensuun kaupungin hankintoja ohjaa kaupunkikonsernin oma hankintaohje. Tällä hetkellä hankintaohje on päivityksen alla, ja siihen aiotaan sisällyttää vähähiilisyyden huomioiminen pakollisena vaatimuksena kaikissa tulevissa hankinnoissa.

Tapahtumaan osallistui eri toimialojen yrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita kaupungin tulevista kilpailutuksista ja kasvavista vastuullisuusvaatimuksista. Työpajan tarkoituksena oli luoda kaupungin ja yritysten välille keskustelua siitä, miten kaupungin päivittyvää hankintaohjetta voidaan muokata tukemaan vähähiilisyystavoitetta, ottaen huomioon myös yritysten valmiudet vastata kasvaviin vähähiilisyysvaateisiin. Työpajassa pohdittiin laajasti erilaisia tarjouskilpailuihin sisällytettäviä hankintakriteerejä, jotka voisivat edistää vähähiilisiä hankintoja. Osallistuvat yritykset arvioivat esitettyjen kriteerien toteuttamiskelpoisuutta omassa toiminnassaan. 

Yritykset ennakoitua valmiimpia vastaamaan vähähiilisyysvaatimuksiin 

Suurin osa osallistuneista yrityksistä oli jo omaksunut vähähiilisyyttä edistäviä käytäntöjä toiminnassaan. Esimerkiksi materiaalien tai tuotteen kierrätettävyys ja pitkäikäisyys oli huomioitu jo lähes kaikissa yrityksissä. Myös tarjoajan ympäristö- ja vastuullisuussuunnitelmia, energiatehokkuusluokituksia, vihreää sähköä sekä tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat kriteerit olivat sellaisia joihin valtaosa yrityksistä voisi jo vastata.  

Sen sijaan tietyt kriteerit, kuten vastuullisuusraportointi, ympäristösertifikaatit ja hiilijalanjäljen säännöllinen laskenta, vaativat vielä lisäpanostusta yrityksiltä. Työpajan aikana havaittiin, että yritykset ovat valmiita kehittämään toimintaansa vastaamaan kaupungin uusia vaatimuksia, mutta ne tarvitsevat työhön riittävästi aikaa ja tukea.  

– Työpajan myönteinen vastaanotto osoitti, että Joensuun kaupungin pyrkimykset kohti vähähiilisiä hankintoja ovat oikealla tiellä. Osallistujien aktiivinen osallistuminen ja valmius vastata uusiin kriteereihin kertovat siitä, että kriteerejä voidaan vähähiilisyyden osalta ottaa hankinnoissa huomioon. Kaupunki aikoo hyödyntää työpajan oppeja päivittäessään hankintaohjeistustaan ja jatkaessaan matkaa kohti hiilineutraaliutta, kommentoi Kangas.  

Jatkossa on tärkeää vahvistaa kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua, jotta hankinnoista tulee aidosti ympäristöystävällisiä ja vähähiilisiä. Kaupungin on tiedotettava tulevista hankintakriteereistä hyvissä ajoin, jotta yritykset voivat valmistautua ja mukauttaa toimintaansa. Hankintakohtaiset markkinavuoropuhelut ovat myös tärkeitä kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön kannalta, jatkaa Kangas.