Kaikki päästöistämme

Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin avulla

Joensuu seuraa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen tason kehittymistä CO2-raportin avulla. CO2-raportin julkaisee vuosittain ympäristö- ja energia-alan konsulttiyritys Benviroc Oy.

CO2-raportissa kasvihuonekaasupäästöjä seurataan toimialoittain ja päästötasojen vertailuvuotena käytetään vuoden 2007 tietoja, jolloin seuranta aloitettiin. Päästömittauksissa otetaan huomioon vain ne päästöt, jotka syntyvät Joensuun alueella, esimerkiksi Joensuussa kulutettu kaukolämpö ja Joensuussa ajettujen matkojen päästöt. Eri kasvihuonekaasupäästöt on raportissa yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2 ekv). Kasvihuonekaasupäästöt tulee yhteismitallistaa, koska eri kasvihuonekaasut lämmittävät ilmakehää eri voimakkuuksilla.

 

Joensuussa päästöjä aiheutuu eniten teollisuudesta ja työkoneista

Teollisuuden ja työkoneiden päästöihin lasketaan teollisuudessa käytettyjen polttoaineiden ja sähkön kulutus. Vuonna 2018 teollisuuden osuus Joensuun kokonaispäästöistä oli 37%. Koska Joensuussa on seuranta-aikana toiminut useita metsäalan yrityksiä, ovat teollisuuden ja työkoneiden osalta merkittävimpiä päästölähteitä olleet erilaiset metsäteollisuuden sivutuotteet sekä metsäkoneissa käytetty raskas polttoöljy. Eniten teollisuuden ja työkoneiden päästöjä on kaikkina tarkasteltuina vuosina aiheutunut raskaan polttoöljyn käytöstä.

 

 

Pitkät matkat lisäävät tieliikenteen päästöjä

Tieliikenteen päästöihin lasketaan kaikki kunnan tiealueilla ajettujen autojen (henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot) sekä moottoripyörien ja mopojen päästöt. Tieliikenteen kasvoivat Joensuussa 4 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018.

 

 

Rakennusten lämmityksen päästötasoihin vaikuttavat vuodenaikojen vaihtelut

Rakennusten lämmitystarpeeseen vaikuttaa suuresti vuoden aikana ja vuosien välillä vaihteleva lämpötila. Kylminä vuosina tai vuodenaikoina lämmitystarve on luonnollisesti suurempi kuin lämpiminä ajanjaksoina. Rakennusten lämmityksen kokonaispäästöt Joensuussa olivat vuonna 2018 yhteensä 126,8 kt CO2-ekv. Päästöt laskivat 8 % vuodesta 2017 vuoteen 2018. Suosituin lämmitysmuoto on kaukolämpö.

 

 

Maatalous, sähkönkulutus ja jätehuolto aiheuttavat yhdessä noin 16 prosenttia Joensuun päästöistä

Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruoansulatuksesta, lannankäsittelystä sekä peltoviljelystä.

Sähkönkulutukseen lasketaan asumiseen, maatalouteen sekä palveluiden ja rakentamisen aikana käytetty sähkö. Sähkön päästömääriin vaikuttaa sähkönkulutuksen tarve, esimerkiksi kylmät talvet sekä se onko sähkön tuotantoon käytetty uusiutuvaa energiaa vai jotain muuta energianlähdettä.

Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä. Noin puolet kaikista jätehuollon metaanipäästöistä syntyy kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla.

 

Joensuun CO2-raportti 2020

Lisää Joensuun alueen kasvihuonekaasupäästöistä voit lukea uusimmasta CO2-raportista.

CO2-raportti 2020