Публикатор

angle-left Joen­suun hii­li­nie­lut kas­voi­vat vuon­na 2016
 

Joen­suun hii­li­nie­lut kas­voi­vat vuon­na 2016

02.12.2019 11:00
Juuri valmistuneen hiilinielulaskennan tulokset kertovat, että vuoden 2014 maankäyttösektorin päästö on muuttunut vuoden 2016 tilastojen perusteella nieluksi. Maankäyttösektorin nielu oli siis suurempi kuin kasvihuonekaasupäästöt Joensuun alueella vuonna 2016.

Puuston hiilivarasto kasvoi, päästöstä nieluksi

Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmisen toiminnan aiheuttamina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet.

Puuston kasvihuonekaasutase vaihtelee kasvun ja hakkuiden mukaan. Puuston hiilivarasto kasvoi Joensuussa vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja maankäyttösektori oli noin 1050 kt CO2-ekv nielu vuonna 2016.

 

Hiilipostiivinen kaupunki vuonna 2016

Päästöt Joensuun alueella vuonna 2016 olivat 515,1 kt CO2-ekv, kun teollisuuden päästöt ovat mukana laskennassa. Maankäyttösektorin nielu oli siis suurempi kuin kasvihuonekaasupäästöt Joensuun alueella vuonna 2016. Näin ollen olimme hiilipostiivinen kunta vuonna 2016.

Taulukko esittää puuston ja maaperän muodostamat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Joensuussa vuosina 2000, 2005, 2007, 2012, 2014 ja 2016. Päästöjen ja nielujen määrät ovat vaihdelleet tarkasteluvuosien välillä. Puusto on muodostanut hiilinielun lukuun ottamatta vuotta 2014. Maaperä taas on muodostanut hiilinielun muina tarkasteluvuosina kuin 2005 ja 2007. Kokonaisuudessaan maaperän ja puuston muodostama hiilinielu oli suurin vuonna 2016, jolloin ne sitoivat yhteensä 1043,7 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Lähde: CO2-raportti

 

Suurta vaihtelua maankäytönsektorilla

Maankäyttösektorin päästöt ja nielut eri vuosien välillä saattavat kuitenkin vaihdella merkittävästi. Vuonna 2014 maankäyttösektori oli noin 350 kt CO2-ekv päästö, johtuen männyn runkotilavuuden selkeästä laskusta vuosien 2013 ja 2015 välillä.

Metsänkäytön muutokset voivat tulosten perusteella kääntää hiilinielut päästöiksi vain muutamassa vuodessa.

Tulosten perusteella kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on edelleen tarpeellista, samoin kuin pysyvien hiilinielujen lisääminen. Kaikkien toimijoiden panosta siis tarvitaan, että hiilineuraalisuustavoite onnistuu.

 

Lue lisää ilmastotavoitteista ja toimenpiteistä Hiilineutraali Joensuu 2025