Kaikki päästöistämme

Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2 -raportin avulla

Joensuu seuraa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen tason kehittymistä CO2 -raportin avulla. CO2 -raportin julkaisee vuosittain ympäristö- ja energia-alan konsulttiyritys Benviroc Oy.

CO2 -raportissa kasvihuonekaasupäästöjä seurataan toimialoittain ja päästötasojen vertailuvuotena käytetään vuoden 2007 tietoja. Päästömittauksissa otetaan huomioon vain ne päästöt, jotka syntyvät Joensuun alueella, esimerkiksi Joensuussa kulutettu kaukolämpö ja Joensuussa ajettujen matkojen päästöt. Eri kasvihuonekaasupäästöt on raportissa yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2-ekv). Kasvihuonekaasupäästöt tulee yhteismitallistaa, koska eri kasvihuonekaasut lämmittävät ilmakehää eri voimakkuuksilla.

 

Joensuussa päästöjä aiheutuu eniten teollisuudesta ja työkoneista

Teollisuuden ja työkoneiden päästöihin lasketaan teollisuudessa käytettyjen polttoaineiden- ja sähkönkulutus. Koska Joensuussa on seuranta-aikana toiminut useita metsäalan yrityksiä, on teollisuuden ja työkoneiden päästölähteinä ollut erilaiset metsäteollisuuden sivutuotteet sekä metsäkoneissa käytetty raskas polttoöljy. Teollisuuden ja työkoneiden yhteenlasketut päästöt ovat laskeneet 2016-2017 välisenä aikana 10 prosenttia. Päästöjen laskuun vaikutti raskaan polttoöljyn käytön väheneminen.

 

 

Pitkät matkat lisäävät tieliikenteen päästöjä

Tieliikenteen päästöihin lasketaan kaikki kunnan tiealueilla ajettujen autojen (henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot) sekä moottoripyörien ja mopojen päästöt. Tieliikenteen päästöt Joensuussa ovat laskeneet 2016-2017 välisenä aikana noin 9 prosenttia. 

 

 

Rakennusten lämmityksen päästötasoihin vaikuttavat vuodenaikojen vaihtelut

Rakennusten lämmitystarpeeseen vaikuttaa suuresti vuoden aikana ja vuosien välillä vaihteleva lämpötila, eli kylminä vuosina tai vuodenaikoina lämmitystarve on myös suurempi kuin lämpiminä ajanjaksoina. Joensuussa rakennusten lämmityksen päästöt ovat laskeneet 2016-2017 välisenä aikana 3 prosenttia.  Suosituin lämmitysmuoto on kaukolämpö.

 

 

Maatalous, sähkönkulutus ja jätehuolto aiheuttavat yhdessä noin 16 prosenttia Joensuun päästöistä

Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruuansulatuksesta, lannankäsittelystä sekä peltoviljelystä.

Sähkönkulutukseen lasketaan asumiseen, maatalouteen sekä palveluiden ja rakentamisen aikana käytetty sähkö. Sähkön päästömääriin vaikuttaa sähkönkulutuksen tarve, esimerkiksi kylmät talvet sekä se onko sähkön tuotantoon käytetty uusiutuvaa energiaa vai jotain muuta energianlähdettä.

Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä. Noin puolet kaikista jätehuollon metaanipäästöistä syntyy kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla.

 

Joensuun CO2 -raportti 2019

Lisää Joensuun alueen kasvihuonekaasupäästöistä voit lukea uusimmasta CO2 -raportista.

CO2 -raportti