Innehållspresentatör

angle-left Työpajoista vauhtia kaupungin omaan kiertotalous- ja vähähiilisyystyöhön
 

Työpajoista vauhtia kaupungin omaan kiertotalous- ja vähähiilisyystyöhön

06.06.2023 09:10

Joensuun kaupunkiympäristön toimialan henkilöstö kokoontui kuluneen kevään aikana kahteen työpajaan edistämään kiertotaloutta ja Joensuun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.  

Toimiala vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ympäristönsuojelusta, liikennesuunnittelusta, kaupungin toimitilojen ja maaomaisuuden hallinnoinnista sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksesta.

Uusia ideoita ja käytännön toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi Joensuussa 

Työpajoissa kehitettiin toimialan nykyisiä prosesseja ja ideoitiin uusia toimia kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Työpajojen tuloksena syntyi useita kehitysehdotuksia ja toimenpideideoita, kuten olemassa olevan rakennuskannan uusiokäytön tehostaminen, rakennussuojelun helpottaminen, puurakentamisen lisääminen ja joutomaiden muuttaminen niityiksi.

Työpajoissa muodostettiin myös konkreettisia menettelytapoja viedä vähähiilisyys- ja kiertotaloustoimenpiteitä käytäntöön sekä etsittiin tapoja sitouttaa henkilöstöä toimenpiteisiin. Etenkin tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseen liittyviä toimia sekä vastuuhenkilöiden nimeämistä kiertotalous- ja vähähiilisyystoimenpiteiden osalta pidettiin toimivina menettelyinä viedä uusia tapoja käytäntöön.

Lisäksi työpajoissa esille tulleiden ideoiden pohjalta pohdittiin käyttöön otettavaksi selkeitä toimintaohjeita, jotka auttaisivat tukemaan käytännön toteutusta ja varmistamaan yhtenäisen toimintatavan.

Poikkihallinnollinen yhteistyö avainasemassa kestävien toimintamallien kehittämisessä

– Työpajan tulosten perusteella voidaan todeta, että kaupunkiympäristön toimialalla on suuri tarve lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä. Erityisesti rakentamisessa yhteistyön lisääminen ja etupainotteinen suunnittelu mahdollistavat merkittävät synergiaedut ja edistävät resurssiviisautta, kun maamassat ja materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon. Tutkimusten ja kokemusten perusteella myös taloudelliset säästöt ovat tällöin huomattavia, kertoo HIKKA-hankkeen hankekoordinaattori Aino Kangas

–  Yhteistyö on keskeisessä roolissa sekä HIKKA-hankkeessa, että työpajoissa, joissa uusia toimintatapoja ideoitiin tiiviissä yhteistyössä toimialan henkilöstön kanssa. Yhteistyön lisäämiseen on panostettu myös työryhmätyöskentelyn avulla. Vähähiilisyys- ja kiertotalousteemat on tuotu olemassa olevaan maankäytön ja yhdyskuntatekniikan työryhmään ja lisäksi eri yksiköiden henkilöstöä on tuotu yhteen kiertotalous- ja vähähiilisyystoimenpiteiden osalta, esimerkiksi viherkerrointa kehittämään, lisää Aino Kangas. 
 
Työpajat järjestettiin yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa osana Joensuun kaupungin Hiilineutraali kiertotalouskaupunki (HIKKA) -hanketta, jossa kehitetään pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla.