Навигационная цепочка

Ilmasto-ohjelmamme

Ilmasto-ohjelmamme

 

Hiilineutraali Joensuu

Ilmasto-ohjelmamme, Hiilineutraali Joensuu 2025, sisältää useita toimenpiteitä ja keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hiilineutraali Joensuu 2025 on myös meidän strateginen linjauksemme, jota toteutetaan koko kaupunkikonsernissa. 

Hiilineutraalilla tarkoitetaan, että Joensuussa syntyy päästöjä yhtä paljon tai vähemmän kuin hiilinieluilla voidaan sitoa. Mikäli hiilinieluilla ei voida sitoa kaikkia jäljelle jääviä päästöjä, tulee päästöt hyvittää muilla keinoin.

Hiilineutraali Joensuu 2025: Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-kaikki päästöistämme

Kaikki päästöistämme

 

Hiilineutraali Joensuu 2025 kaikki päästöistämme

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2022 päästöistä oli vähennetty 42 % eli hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii vielä 18 prosenttiyksikön päästövähennyksen.

 

Lue lisää päästöistämme

Hiilineutraali Joensuu 2025-linkkiotsikko-Näin vähennämme päästöjä

Näin vähennämme päästöjä

 

Näin vähennämme päästöjä-linkkiotsikon ingressi

Vähennämme päästöjä lisäämällä kierrätystä, kevyttä liikennettä ja uusiutuva energiaa sekä vähentämällä ruokahävikkiä, fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja turhaa energian kulutusta. Joensuun kaupunki on tehnyt ilmasto-ohjelman, jossa on listattu toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

 

Esimerkkejä siitä, mitä Joensuussa pitää lisätä ja vähentää päästöjen pienentämiseksi. Joensuun päästöjä vähennetään lisäämällä hiilinieluja, vähäpäästöistä autokantaa, joukko- ja kevyttä liikennettä, kierrätysastetta ja uusiutuvaa energiaa. Vähentää tulee ruokahävikkiä, fossiilia polttoaineita ja energian loppukulutusta.

Lue lisää päästöjen vähentämisestä

Kaikki hiilinieluistamme

Kaikki hiilinieluistamme

 

Kaikki hiilinieluistamme

Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, kosteikot ja vesistöt. Seuraamme maankäytön päästöjen ja nielujen kehittymistä vuosittain tilattavalla raportilla. Maankäyttösektorin päästö- ja nielutiedot perustuvat Metsäkeskuksen ajantasaiseen metsävaratietoon, tekoälyn käyttöön ja metsänkäyttöilmoituksiin. Laskelma sisältää sekä puuston että metsämaaperän hiilinielun koko kaupungin alueelta. Joensuun maapinta-alasta noin 86 % on metsätalousmaata eli noin 2040 km2. 

 

 

 

Lue lisää hiilinieluistamme

Näin kompensoimme ja lisäämme hiilinieluja ja -varastoa

Näin kompensoimme päästöjämme

 

Näin kompensoimme ja lisäämme hiilinieluja ja -varastoa

Joensuussa vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät 40 prosenttia päästöistä sidomme hiilinieluihin tai kompensoimme. Joensuun kaupunki on laatinut hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan tukemaan kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttamista.

Joensuun tavoite vuodelle 2025 ja siitä eteenpäin on, että vähintään 264 kilotonnia päästöjä sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan.

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

 

Hankkeet ja verkostot

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Lue lisää hankkeista ja verkostoista