Sisältöjulkaisija

angle-left Joen­suun kau­pun­gin il­mas­to-oh­jel­ma 2022–2025 vii­toit­taa tie­tä koh­ti hii­li­neut­raa­lia kau­pun­kia
 

Joen­suun kau­pun­gin il­mas­to-oh­jel­ma 2022–2025 vii­toit­taa tie­tä koh­ti hii­li­neut­raa­lia kau­pun­kia

11.01.2022 06:43

Joensuun kaupungin päivitetty ilmasto-ohjelma vuosille 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 10.1.2022. Ilmasto-ohjelma asettaa tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi Joensuussa.

Ilmasto-ohjelman päätavoitteena on nimensä mukaisesti Hiilineutraali Joensuu 2025. Joensuu on hiilineutraali, kun kaupungin päästöt ovat korkeintaan yhtä suuret kuin mitä alueen hiilinieluilla voidaan sitoa. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt varastoidaan hiilinieluihin, kuten metsiin, tai kompensoidaan paikallisesti. Hiilineutraalius on Joensuun kaupungin strateginen tavoite, jota toteutetaan koko kaupunkikonsernissa.

Ilmasto-ohjelman toimenpiteet koskevat muun muassa Joensuun päästöjen seurantaa ja hillintää, ilmastotyön resursseja ja ilmastohankkeita, energiantuotantoa ja -kulutusta, kestävää liikkumista, kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Kasvihuonekaasupäästöjä sitovia hiilinieluja kasvatetaan esimerkiksi lisäämällä puuston määrää metsissä ja noudattamalla kaupungin metsänhoidon linjausta. Päästöjä kompensoidaan Joensuun ilmastotililtä rahoitettavien paikallisten päästökompensaatiohankkeiden avulla.

Ilmastoviestinnän, verkostojen ja hankkeiden avulla kannustetaan yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia mukaan ilmastotyöhön. Joensuun kaupunki ylläpitää ja kehittää joensuulaisille yrityksille ja yhteisöille suunnattua ilmastokumppanuusverkostoa.

Liikenne ja liikkuminen muodostavat merkittävän osan Joensuun päästöistä. Ilmasto-ohjelmalla pyritään edistämään kestävää liikkumista, kuten jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, sekä liikenteen sähköistymistä ja ajoneuvokannan uudistumista vähäpäästöiseksi.

Joensuun kaupungin tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta, sekä luopua öljylämmityksestä kaupungin kiinteistöissä ja turpeen energiakäytöstä.

Ilmasto-ohjelma tuo myös entistä vahvemmin esiin kiertotalouden toimenpiteet keinona päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on muun muassa nostaa kotitalousjätteen kierrätysastetta, vähentää ruokahävikkiä sekä lisätä uusiomateriaalien käyttöä rakentamisessa.

­ – Päivitetty ilmasto-ohjelma vie meidät ison askeleen lähemmäs hiilineutraalia Joensuuta. Kaupunki voi esimerkillään kannustaa paikallisia toimijoita mukaan yhteiseen ilmastotyöhön, kommentoi Joensuun kaupungin ilmastokoordinaattori Kukka-Maaria Hamunen.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025