Mikä Ilmastokumppanuus

Hiilineutraali Joensuu 2025 saavutetaan yhteistyöllä

Ilmastokumppanuuden tavoitteena on tehdä yhdessä vaikuttavaa ilmastotyötä päästöjen vähentämiseksi sekä yritysten kilpailukyvyn ja kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuun kaupunki toteuttaa monia ilmastotoimia kattavasti koko kaupunkikonsernin sisällä. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä, sillä vuotuisista päästöistä noin kolmasosa syntyy teollisuudesta ja yritystoiminnoista. Ilmastokumppanuuden kehittäminen ja verkoston kasvattaminen on yksi Joensuun ilmasto-ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä.

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuuden kehittäminen ja ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen alkoi vuonna 2015. Verkosto sai alkunsa Ilmastotori-hankkeesta.

Kolmesta graafista ensimmäisessä esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2019, toisessa päästöt vuosina 2007, 2019 ja päästötavoite vuodelle 2025 ja kolmannessa kerrotaan tavoite loppujen päästöjen sitomisesta tai kompensoinnista. Vuonna 2019 Joensuun päästöt olivat yhteensä 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 41% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 23% lämmityksestä, 23% liikenteestä ja 13% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2019 mennessä tippuneet 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että päästöt laskisivat 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Vähintään sama määrä päästöjä, eli vähintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia päästöjä tulisi tuolloin sitoa hiilinieluihin tai kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Verkostosta pohja ilmastotyön ja -palveluiden muodostumiselle Joensuussa

Kaupunki antaa tukensa vastuullisempaan ja kestävämpään yrittäjyyteen. Esimerkiksi vuonna 2020 jo 98 prosentissa kaupungin hankinnoista oli huomioitu ympäristökriteerit.

Ilmastokumppanuusverkoston kanssa pidetään vuotuisia verkostotapaamisia ja erilaisia työpajoja. Lisäksi viestimme kumppaneille tarkoitetussa uutiskirjeessä ajankohtaisista yritysmaailman ilmastouutisista sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista. Kaupunki tahtoo kehittää verkostoa kattavaksi yritysten verkostoksi, joka voi luoda pohjan ilmastotyön ja -palveluiden muodostumiselle Joensuussa. Verkostossa on eri alojen osaajia, jotka voivat hyötyä toisistaan.

Ryhdy ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumus kaupungin kanssa

Yrityksenä tai yhteisönä voitte ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa. Ilmastokumppanuussitoumus ei sisällä byrokratiaa, eikä se velvoita yritystä. Kumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja yhteisöjä halutaan kaupungin puolelta kannustaa. Ilmastokumppanuusverkostolla luodaan tieto- ja kokemusperusteista yritysten välistä sparrausta. Joensuun kaupunki kannustaa ja haluaa tukea ilmastoystävällisiä yritysratkaisuja.

Haluatko ilmastokumppaniksi?