Asset Publisher

angle-left Kaupunki ja rakennusurakoitsijat kartoittivat keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa
 

Kaupunki ja rakennusurakoitsijat kartoittivat keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa

02.02.2023 12:00


Joensuun kaupunkiympäristön toimiala ja Joensuun alueen rakennusurakoitsijat kokoontuivat yhteen Rakentamisen kiertotalous –tilaisuuteen osana Joensuun ympäristönsuojeluyksikön Hiilineutraali kiertotalouskaupunki (HIKKA) –hanketta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin kanssa. Osallistujat perehtyivät tilaisuudessa päästösuunnitteluun ja kiertotaloutta edistäviin rakennushankkeisiin Tampereen ja Porvoon esimerkkitapausten kautta.  

Tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua Joensuun kaupungin ja alueen rakennusurakoitsijoiden välillä sekä pohtia yhdessä millaisia muutoksia kiertotalouden toteutumiseksi vaadittaisiin niin osallistuneiden omassa toiminnassa kuin toimintaympäristössä. Ratkaisuja kiertotalouden toteutumisen parantamiseksi Joensuun kaupungin rakennushankkeissa löydettiin tilaisuuden työpajaosuudessa useita: 

 

-Kiertotalouden kokonaisvaltainen huomioiminen rakennushankkeissa kaavoituksesta lähtien aina purkamiseen asti 

-Toimijoiden vahvempi mukaanotto ja sitouttaminen kiertotaloustavoitteisiin 

-Yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen niin Joensuun kaupungin ja urakoitsijan välillä kuin Joensuun kaupunkiympäristön toimialan sisällä 

-Maamassojen kuljetusten vähentäminen suunnittelemalla rakentaminen jo kaavoitusvaiheessa alueille, joilla maaperää tarvitsee muokata mahdollisimman vähän, ja määrittämällä läjitysalueet kaavaan ajoissa ennen hankkeen alkua 

-Ylijäämämaiden hyötykäyttökohteiden tunnistaminen 

-Synergioiden aiempaa parempi hyödyntäminen rakennus- ja purkukohteiden välillä 

-Uudenlainen aikatauluajattelu hankkeiden suunnitteluprosessiin, jolloin kiertotalousnäkökulmat ehditään huomioida 

-Tiedon lisääminen. Esimerkiksi rakentamisen kaavoittaminen vähän pohjatöitä vaativalle maaperälle vaatisi lisäselvityksiä alueiden maaperästä ja olosuhteista. 

 

Tilaisuudessa käydyt keskustelut osoittavat, että vuoropuhelua tilaajana toimivan Joensuun kaupungin ja urakoitsijoiden välille toivottaisiin enemmän. Rakennushankkeiden selkeät raamit ja tilaajan kanssa käytävät markkinavuoropuhelut helpottaisivat urakoitsijoiden mahdollisuuksia vastata paremmin tilaajan tarpeisiin kiertotalouden toteuttamisen osalta rakennushankkeissa.  

– Syyskuussa 2022 alkaneessa HIKKA-hankkeessa luodaan pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Rakentamisen osalta kiertotalouden ja päästövähennysten potentiaali on huomattava ja siihen pureudutaan myös HIKKA-hankkeessa, toteaa hankekoordinaattori Aino Kangas.  

Lue lisää HIKKA-hankkeesta: Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023