Mikä Ilmastokumppanuus

Hiilineutraali Joensuu 2025 saavutetaan yhteistyöllä

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla. Näin saavutetaan Hiilineutraali Joensuu 2025.

Joensuun kaupunki toteuttaa erilaisia ilmastotoimia kaupunkikonsernin sisällä. Ilmastotavoitteita ei kuitenkaan saavuteta yksin, sillä vuotuisista päästöistä noin kolmasosa syntyy teollisuudesta ja yritystoiminnoista. Ilmastokumppanuuden kehittäminen ja verkoston kasvattaminen ovat Joensuun ilmasto-ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä.

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuuden kehittäminen ja ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen alkoi vuonna 2015 Ilmastotori-hankkeen toimesta. Verkosto kehittyy ja laajenee edelleen. Vuonna 2021 verkostossa oli mukana jo yli 40 ilmastokumppania.

Kuva: Joensuun päästöt vuonna 2019 ja päästövähennystavoite vuoteen 2025. (Lähde: CO2-raportti 2021).

Kolmesta graafista ensimmäisessä esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2019, toisessa päästöt vuosina 2007, 2019 ja päästötavoite vuodelle 2025 ja kolmannessa kerrotaan tavoite loppujen päästöjen sitomisesta tai kompensoinnista. Vuonna 2019 Joensuun päästöt olivat yhteensä 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 41% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 23% lämmityksestä, 23% liikenteestä ja 13% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2019 mennessä tippuneet 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että päästöt laskisivat 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Vähintään sama määrä päästöjä, eli vähintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia päästöjä tulisi tuolloin sitoa hiilinieluihin tai kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Ilmastokumppanuus näyttää polun vastuulliseen toimintaan ja luo pohjaa ilmastotyön ja -palveluiden kehittymiselle Joensuussa

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuusverkosto tarjoaa jäsenilleen työkaluja ja tietoa vähähiilisen toiminnan ja päästöjen vähentämisen tueksi – täysin maksutta. Ilmastokumppanuusverkoston kanssa pidetään säännöllisiä verkostotapaamisia ja aamukahvitilaisuuksia. Kumppaneille järjestetään tietoiskuja, webinaareja, koulutusta ja työpajoja ajankohtaisista ilmastoteemoista. Lisäksi viestimme kumppaneille uutiskirjeellä ajankohtaisista yritysmaailman ilmastouutisista sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Kaupunki tahtoo kehittää verkostoa kattavaksi yritysten verkostoksi, joka voi luoda pohjan ilmastotyön ja -palveluiden sekä vähähiilisten työpaikkojen muodostumiselle Joensuussa. Vastuullisuus on valttikortti myös tiedostavien kuluttajien suuntaan, ja ilmastokumppanuusverkosto tarjoaakin näyttämön edelläkävijäorganisaatioiden saavutuksille ja ilmastotyön onnistumisille. Tätä kautta edistämme kestävän liiketoiminnan kehittymistä Joensuun alueelle. Myös (ilmasto)yhteistyön paikkoja ilmastokumppaneiden välillä etsitään aktiivisesti: verkostossa on eri alojen osaajia, jotka voivat hyötyä toisistaan.

Kaupunki tukee vastuullisempaa ja kestävämpää yrittäjyyttä myös muilla tavoin. Esimerkiksi vuonna 2020 jo 98 prosentissa kaupungin hankinnoista oli huomioitu ympäristökriteerit.

Ryhdy ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumus kaupungin kanssa

Yrityksenä tai yhteisönä voitte ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa. Ilmastositoumus on vapaaehtoinen sopimus, jossa yritys sitoutuu muuttamaan toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi itse valitsemillaan toimenpiteillä. Kumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja yhteisöjä halutaan kaupungin puolelta kannustaa.

Haluatko ilmastokumppaniksi?